This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
Dental Health Division.


กลุ่ม : โรงพยาบาล

ประเภท : กรมฯ

ประเภทย่อย : กรมอนามัย

รายละเอียด :

กองทันตสาธารณสุข....31 ปี สร้างสิ่งดีมีความหมาย

เกิดมาได้อย่างไร
งานให้บริการทันตสาธารณสุขในยุคต้นๆ อยู่ในแผนกสุขาภิบาลโรงเรียน สังกัดกระทรวงธรรมการ มีหน้าที่ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนจน พ.ศ. 2466 จึงเริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อสภากาชาดไทยขอความร่วมมือมา ต่อเมื่อมีการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2485 งานทันตกรรมจึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของกองอนามัยโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัย ในระยะต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2515 งานทันตกรรมจึงยกฐานะขึ้นเป็นกองทันตสาธารณสุข สังกัดกรมการแพทย์และอนามัยจนถึง พ.ศ. 2517 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง กองทันตสาธารณสุข จึงโอนมาสังกัดกรมอนามัย

แผนงานทันตสาธารณสุข
แผนงานทันตสาธารณสุขได้รับการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรกช่วง พ.ศ. 2520-2524 หรือในแผนฉบบที่ 4 เป็นต้นมาโครงการและกิจกรรมในระยะนั้นคือ ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข อบรมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ออกให้บริการทันตกรรมป้องกันแก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการควบคุมดูแลการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และให้บริการอมน้ำยาฟลูออไรด์ทุก 2 อาทิตย์ และให้บริการทันตสุขศึกษาแก่นักเรียน นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกองอนามัยโรงเรียนจัดการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ รวมถึงอบรมครูใหญ่และครูอนามัยให้ดำเนินงานทันตสุขภาพในโรงเรียนและในชุมชน 72 จังหวัดทั่วประเทศ
ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ต่อมาในระยะยาวคือการกระจายทันตแพทย์ไปสู่ชนบทโดยให้ประจำในโรงพยาบาล และให้ปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทันตสาธารณสุขระดับจังหวัดมีนายแพพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการและฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นเลขานุการ ทำให้งานให้บริการทันตสาธารณสุข ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันและรักษาเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน นอกจากนี้ได้มีการผลิตโมเดลฟันชนิดต่างๆ ขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีในประเทศ ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้าน และกรมอนามัยยังสามารถสนับสนุนโมเดลฟันเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานทันตสาธารณสุขของทุกโรงพยาบาลอำเภอ โรงเรียนประถมศึกษาทั้งประเทศ และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานทันตสุขภาพ ทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากแม้ในถิ่นที่ห่างไกลได้รับประโยชน์จากสื่อนำความรู้ดังกล่าว
นับแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมางานทันตสาธารณสุขของกรมอนามัยได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับเพื่อมุ่งแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มอายุ ผลงานสำคัญที่ผ่านมาได้แก่

การจัดทำเป้าหมายทันตสุขภาพ
ใน พ.ศ. 2528 สหพันธ์ทันตแพทยสมาคมทั่วโลกได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายสากลด้านทันตสุขภาพขึ้น กรมอนามัยจึงได้จัดการประชุมสัมมนาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข จากทั่วประเทศ เพื่อจัดทำเป้าหมายทางทันตสุขภาพให้เหมาะสมกับประชาชนคนไทย เป้าหมายดังกล่าวนับเป็นหลักในการคิดแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศในระยะต่อมาสาระสำคัญ ที่กำหนดไว้คือ
1) ร้อยละ 30 ของเด็กก่อนวัยเรียนต้องไม่มีฟันผุ
2) เด็กอายุ 12 ปี มีฟันผุได้ไม่เกินคนละ 1.5 ซี่ และ
3) ร้อยละ 75 ของกลุ่มอายุ 18 ปี ต้องมีฟันที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 28 ซี่


การจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
วันที่ 1 สิงหาคม 2527 เป็นวันแรกที่เกิดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ออกให้บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ กรมอนามัยได้ออกให้บริการ เป้าหมาย 4800 หมู่บ้าน มีแระชาชนได้รับบริการ 96,000 คน และได้รับความรู้ 480,000 คน
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนในนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการดังกล่าวใน พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบันนี้สามารถให้บริการครอบคลุมเด็กนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 5,000,000 คน และครอบคลุมโรงเรียน 30,000 แห่ง กิจกรรมสำคัญของโครงการได้มอบให้ครูผ่านการอบรมแล้วเป็นผู้ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน และบันทึกลงในระเบียนรายงาน ส่วนเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จะเข้าไปเก็บข้อมูลให้ คำปรึกษาแนะนำและบำบัดรักษาตามที่ได้รับการอบรม


โครงการเฝ้าอบรมเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยให้บริการขูดหินน้ำลาย
กรมอนามัย สนับสนุนการจัดบริการทันตกรรมระดับสถานีอนามัย โดยเริ่มที่สถานีอนามัยทุกแห่งในโครงการอีสานเขียว ใน 17 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาได้ขยายการสนับสนุนครอบคลุมสถานีอนามัย 4,000 แห่งในปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยที่มีเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จะได้รับการฝึกอบรมให้สามารถใช้เครื่องมือให้การบำบัดรักษาได้


โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการดังกล่าวด้วยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคเอกชน คือบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกระตุ้นให้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนดีเด่นจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่นๆ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน กับผู้เกี่ยวข้องมีเจตนคติที่ดีพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาทันต-สาธารณสุขชุมชน คุณสมบัติของโรงเรียนดีเด่น คือ ครูจะต้องตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนตามระบบเฝ้าระวัง ปีละ 2 ครั้ง และบันทึกผลการตรวจในแบบ ทส.001 และ ทส.002 นักเรียนจะต้องได้รับบริการทันตกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน อมน้ำยาฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอและได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาในรายที่มีปัญหา โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศอันดับ 1 จะได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และป้ายประกาศถาวร

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
กรมอนามัย ได้ประสานงานกับกรมปกครองจัดทำโครงการฯ เริ่ม พ.ศ. 2536 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ทันตแพทย์และทันตาภิบาลจากเทศบาลต่างๆ 50 เทศบาล เข้าร่วม โครงการ ซึ่งปัจจุบันนี้สามารถดำเนินการครอบคลุมโรงเรียน 400 แห่ง
โครงการปีรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2537
องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้ปี 2537 เป็นปีทันตสาธารณสุขแห่งโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศขององค์การอนามัยโลก กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการปีรณรงค์ฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเดิดพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทุกวัน มีการ จัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่กิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุขทั่วประเทศ ประทับสัญลักษณ์ปีรณรงค์แปรงฟันหลังอาหารกลางวันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 กันยายน 2537 และจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง The Promotion of Lifestyles Conducive to Oral Health

เวลาทำการ :
ที่อยู่ : กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 0-2590-4213
แฟกซ์ : 0-2590-4203
E-mail : ictdental@yahoo.com
Web site : http://dental.anamai.moph.go.th
แผนที่ :
จำนวนผู้เข้าชม : 6694


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย