This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   
สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล
Thailand Nursing And Midwifery Council


กลุ่ม : สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ

ประเภท : สภาทางการแพทย์

ประเภทย่อย : สภา

รายละเอียด :

องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์    
พุทธศักราช
2528
 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เล่ม
102  ตอนที่ 120 วันที่ 5 กันยายน พ.2528
 
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
6 กันยายน พ.. 2528
 

ประวัติสภาการพยาบาล      
 
               สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี    ได้จัดทำยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับแรกขึ้นเมื่อปี พ.. 2514  เพื่อที่จะผลักดันให้มีองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย    ซึ่งในปี พ.ศ. 2518  ที่ประชุมของการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ได้มีมติให้เสนอกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช 2479  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาการพยาบาลและสาขาการผดุงครรภ์   เพื่อแสดงความหมายและขอบเขตของพยาบาลและผดุงครรภ์ให้ชัดเจนและสมบูรณ์   ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป  และเสนอให้มีการจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อทำหน้าที่ควบคุมวิชาชีพนี้ 


                .. 2521     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นอีกคณะหนึ่งเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อจนแล้วเสร็จ   และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการการออกพระราชบัญญัติตามขั้นตอนนิติบัญญัติ   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.. 2528    ด้วยเหตุผลว่า  “เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์อยู่ในความควบ คุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะทำหน้าที่ควบคุมทั้งการประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรม   เภสัชกรรม      การพยาบาล   การผดุงครรภ์   กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์  และการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณใน สาขาเวชกรรม   เภสัชกรรม    การผดุงครรภ์   และในปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผน ปัจจุบันในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นจำนวนมากสมควรแยกการควบคุมการประกอบโรคศิลปะโดยจัดตั้ง  “สภาการพยาบาล” ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยว ข้องซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  และผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเองเป็นกรรมการ    เพื่อความคล่องตัวในการทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”  พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอน 120    วันที่    5 กันยายน พ.. 2528   มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6   กันยายน พ.. 2528

                 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสภาการพยาบาล   สภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข    ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวสม์   เขตพระนคร  กรุงเทพ โดยการใช้พื้นที่ของ กองการประกอบโรคศิลปะ   กองการพยาบาล  และกองงานวิทยาลัยพยาบาล   เป็นสถานที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานสภาการพยาบาล  ตามลำดับ     จนกระทั่งในปี พ.. 2536   กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ายที่ทำการมายังจังหวัดนนทบุรี        สภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงให้ใช้พื้นที่ อาคาร 6 ชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    เป็นที่ทำการของสภาการพยาบาลชั่วคราว   และต่อมาได้จัดสรรที่ดินภายในบริเวณกระทรวงสำหรับการก่อสร้างสภาวิชาชีพ           สภาการพยาบาลจึงได้ดำเนินการรณรงค์หาทุนสำหรับการก่อสร้างที่ทำการถาวรของสภาการพยาบาลขึ้น  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามอาคารว่า   “ อาคารนครินทรศรี ” ( นะ – ค – ริน – ทะ – ระ – ศรี ) และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนครินทรศรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540

                 ในปี  พ..2540    ได้มีการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์    (ฉบับที่ 2)     .. 2540 เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์       พ.ศ. 2528 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.. 2540 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์     ที่สำคัญหลายประการ  ได้แก่การกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลเป็นผู้กำหนด และการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีอายุ 5 ปี   ทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใหม่   รวมทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นเก่าที่เคยมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ  อยู่เดิม ที่ไม่ได้กำหนดวันหมดอายุเอาไว้  จะมีอายุใบอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ..

เวลาทำการ :
ที่อยู่ : สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 0-2951-0145-51, 0-2580-5311
แฟกซ์ : 0-2589-7121
E-mail :
Web site : http://www.tnc.or.th
แผนที่ : แผนที่สภาการพยาบาล
จำนวนผู้เข้าชม : 19390


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย