This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
Center for Continuing Nursing Education (ccne)


กลุ่ม : สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ

ประเภท : ศูนย์ทางการแพทย์

ประเภทย่อย : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

รายละเอียด :

ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง  การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ/หรือ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2547

                                   

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8  แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง    เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง-ครรภ์  พ.ศ.2547 สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ในประกาศนี้

 “การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง การศึกษา และหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ

            “ศูนย์” หมายถึง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
            “คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาล
            “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
            “หน่วยคะแนน” หมายความว่า จำนวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งตีค่าเป็นหน่วยคะแนน หรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

     ข้อ 2  สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องแบ่งเป็น

              2.1 สถาบันหลัก

             2.2 สถาบันสมทบ

     ข้อ 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันที่สามารถจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้

            3.1 สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

           3.2  สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยมากกว่า 500 เตียงขึ้นไป หรือเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ สถานพยาบาลดังกล่าวจะต้องมีฝ่ายการพยาบาล หรือกลุ่มงานการพยาบาลอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ   

           3.3  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

           3.4  สถาบันอื่น ๆ  ที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก 3.1-3.3 แต่มีคุณสมบัติตามข้อ 4

     ข้อ 4 สถาบันหลัก จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 4.1  มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมาแล้วโดยมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี   และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและมีเจ้าหน้าที่ประจำ

4.3 มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ได้

    ข้อ 5 สถาบันหลักมีหน้าที่

5.1 วางแผนการบริหารจัดการในการรับรอง การบันทึกหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยคะแนนตามที่ศูนย์ กำหนด

5.2 จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ และมีการประเมินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของตนเอง

5.3 ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

5.4 พิจารณาและให้ความยินยอมสถาบันที่ยื่นขอเป็นสถาบันสมทบ

5.5 จัดทำระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ ลงในฐานข้อมูลของศูนย์โดยตรง

5.6 ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน

 5.7 จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตาม 11.1.1 ได้ครบ 4 กิจกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมวิชาการประจำปีด้วย

 5.8   บริหารจัดการหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และสนับสนุนการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันมทบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.9   ประเมินสถาบันสมทบเป็นระยะๆ เพื่อให้หลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดมีมาตรฐาน

5.10 รายงานผลงานประจำปีต่อศูนย์ โดยครอบคลุมทุกหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการ ศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ พร้อมหน่วยคะแนน

                         ข้อ 6 สถาบันสมทบ คือ สถาบันที่สามารถจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้

6.1    สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ที่ประสงค์

จะสมัครเป็นสถาบันสมทบ

6.2    สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไม่เกิน 500 เตียง ทั้งนี้ สถานพยาบาลดังกล่าว

จะต้องมีฝ่ายการพยาบาลหรือกลุ่มงานการพยาบาลอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ

6.3    สถาบันอื่นที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก 6.1 – 6.2 แต่มีคุณสมบัติตามข้อ 7

                    

                        ข้อ 7 สถาบันสมทบ  จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                7.1  มีกิจกรรมวิชาการเป็นประจำ

7.2    มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและ

มีเจ้าหน้าที่ประจำ

7.3    มีระบบสื่อสารสามารถติดต่อกับสถาบันหลักได้

                        ข้อ 8 สถาบันสมทบ มีหน้าที่

8.1    วางแผนการบริหารจัดการในการรับรอง การบันทึกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ

จำนวนหน่วยคะแนนตามที่ศูนย์กำหนด

8.2    จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ และมีการประเมินการจัดการ

ศึกษาต่อเนื่องของตนเอง

8.3    ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่อง

8.4    ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง และบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน

 8.5 แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่อง และหน่วยคะแนนที่ได้รับไปยังสถาบันหลัก เพื่อการบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์

 8.6 จัดทำแผนการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจำปีที่ได้รับ

การรับรองจากศูนย์ส่งไปยังสถาบันหลัก

 

                        ข้อ 9 ขั้นตอนการรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ

                      9.1 สถาบันที่ประสงค์จะขอสมัครเป็นสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ให้ยื่นคำขอต่อศูนย์

ตามแบบ ศ..พย.1 หรือแบบ ศ..พย.2  แล้วแต่กรณี ท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ

 9.2 ศูนย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง กรณีที่ให้การรับรองจะกำหนดรหัสสถาบันหลัก หรือรหัสสถาบันสมทบให้ แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันทราบ

                      ข้อ 10 ให้สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ได้รับการรับรองดำเนินการ ดังนี้

                                 10.1  ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ศูนย์กำหนด

                                  10.2 ดำเนินการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ภายใน 5 ปี

นับแต่วันที่ศูนย์ให้การรับรองสถาบันดังกล่าว

                      ข้อ 11 การศึกษาต่อเนื่อง แบ่งได้ ดังนี้

                                 11.1 การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ได้แก่

                                        11.1.1 การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟื้นฟูวิชาการ

                                                   (1) การประชุมวิชาการประจำปี

                                                   (2) อบรมฟื้นฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น

                                                    (3) อบรมเชิงปฏิบัติการ

                                                   (4) การสัมมนาทางวิชาการ

                                                   (5) การอภิปรายหมู่

                                                    (6) การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุดบรรยายทางวิชาการ)

                                                   (7) การบรรยายพิเศษ

                                          11.1.2 การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง

(1)   การเรียนรู้อย่างมีปฎิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น

คอมพิวเตอร์ (CAI, Internet, CNE)

(2)   การประเมินและทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยสื่อสำเร็จรูป (Selfassessment & review)

11.1.3  การศึกษาในหลักสูตร และ/หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11.1.4  การเพิ่มพูนความรู้อื่นๆ นอกจาก 11.1.1-11.1.3 สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

                                   11.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่

                                           11.2.1  การตีพิมพ์บทความทางการพยาบาลในวารสาร (Publication)

       (1) วารสารนานาชาติ (Index Medicus, Citation Index etc.)

       (2) วารสารในประเทศ (Non-Index Medicus Journal)

                                           11.2.2  การแต่งตำรา ไม่น้อยกว่า 50  หน้า  A4  ใน 1 เล่ม                                                                            11.2.3 การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation)

                                           11.2.4  การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editorial peer reviews)

                                            11.2.5  การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

11.2.6    การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย  หรือตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย

(Proposal and  editorial  reviews)

                                           11.2.7  การอ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (Peer review reader)

                                           11.2.8  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Extern  examiner)

                                           11.2.9   การเป็นวิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วม ในกิจกรรมตาม 11.1.1

                                           11.2.10 เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรต่างๆ

                                           11.2.11 การสร้างสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบ  (Internet CNE, Computer-assisted -instruction and other test producer)

                                            11.2.12 โครงการบริการวิชาการสำหรับประชาชน  หรือ โครงการสร้างสรรค์ระบบ หรือกิจกรรมการให้บริการ  

 11.2.13 สร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

(Clinical nursing practice guideline)

                                              11.2.14 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ประชาชน 

(Nursing and health education  provider) ที่ไม่ใช่งานประจำ

                               11.2.15 นวัตกรรมด้านการพยาบาลและสุขภาพ   (Innovation for nursing and health)

11.2.16  กิจกรรมอื่นๆ นอกจาก 11.2.1 – 11.2.15  สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

                                   11.3 การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

ข้อ 12  การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  ตามข้อ 11  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 12.1 การเข้าร่วมฟังบรรยาย  อภิปราย  สัมมนา อบรม  ฟื้นฟูวิชาการตาม 11.1.1

ให้คิดหน่วยคะแนน 1 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยคะแนน ยกเว้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คิด 4 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยคะแนน

                                           12.1.1 ประชุมวิชาการทางการพยาบาลในต่างประเทศให้คิดตามหน่วยคะแนนที่ได้รับจากองค์กรวิชาชีพการพยาบาลของรัฐหรือของประเทศนั้นกำหนด

                                           12.1.2 ประชุมวิชาการสาขาการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ให้คิด 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยคะแนน  แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง  ยกเว้น  ประชุมวิชาการสาขาการแพทย์ หรือทางด้านวิทยา-ศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้แก่งานวิสัญญี งานทันตกรรม ให้คิด  1  ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยคะแนน  แต่รวมกันแล้ว  ต้องไม่เกิน 20 หน่วยคะแนนของการต่ออายุ

12.2    การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตาม  11.1.2 ต้องมีแบบทดสอบอย่างน้อย  5 ข้อ  คิดเป็น 1 หน่วยคะแนน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2 หน่วยคะแนนต่อ 1 ชุดการเรียน

12.3    การศึกษา และ/หรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพตาม 11.1.3  คิดเป็น  15 หน่วยคะแนน

12.4    การเพิ่มพูนความรู้อื่น ๆ ตาม 11.1.4 สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

12.5    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพ ตาม 11.2 ให้คิดหน่วยคะแนน ดังนี้

                                              12.5.1 ตีพิมพ์บทความทางการพยาบาลในวารสาร  (Publication)

                              (1) วารสารนานาชาติ  (Index Medicus, Citation Index etc.)

                                    ชื่อแรก   :   เรื่องละ  10   หน่วยคะแนน

                                    ชื่ออื่น    :   เรื่องละ    5    หน่วยคะแนน

                              (2) วารสารในประเทศ  (Non- Index Medicus Journal)

                                                                     ชื่อแรก   :   เรื่องละ   5    หน่วยคะแนน

                                    ชื่ออื่น    :   เรื่องละ   3     หน่วยคะแนน

                                            12.5.2 แต่งตำรา ไม่น้อยกว่า  50  หน้า (ขนาด A4) ต่อ  1 เล่ม เท่ากับ 10 หน่วย 

คะแนน (กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้เฉลี่ยคะแนนตามสัดส่วนการแต่งตำรา)                           

                                            12.5.3 เสนอผลงานทางวิชาการ  (Scientific presentation)

                                         ชื่อแรก    :  เรื่องละ   5  หน่วยคะแนน

           ชื่ออื่น     :  เรื่องละ   2  หน่วยคะแนน

12.5.4 กลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editorial peer reviews)

เรื่องละ 2  หน่วยคะแนน 

                                           12.5.5 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  เรื่องละ  2  หน่วยคะแนน

                                           12.5.6 กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย หรือตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย (Proposal and –editorial reviews)  เรื่องละ  2 หน่วยคะแนน

                                           12.5.7 อ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งวิชาการ (Peer review reader รายละ  5  หน่วยคะแนน

                   12.5.8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์(External examiner)  เรื่องละ  3  หน่วยคะแนน

                                           12.5.9 วิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วม  ในกิจกรรมตาม 11.1.1 คนละ 5 หน่วย คะแนนต่อ 1 ชั่วโมง

       12.5.10 พยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรต่าง ๆ  ให้คิดหน่วยคะแนนตามภาคการศึกษา

        ในระบบการศึกษาไตรภาค (12 สัปดาห์) 1 ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 หน่วยคะแนน

        ในระบบการศึกษาทวิภาค  (15 สัปดาห์) 1 ภาคการศึกษา คิดเป็น 5 หน่วยคะแนน

                                      12.5.11 สร้างสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบ (Internet  CNE,Computer-assisted

instruction and other test producer) ให้คิดหน่วยคะแนน ดังนี้

(1)    สื่อเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

ที่เชื่อมโยงติดต่อกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  (Internet CNE) ชื่อแรก  5  หน่วยคะแนน ชื่ออื่น   3  หน่วยคะแนน

(2)    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือชุดการเรียนพร้อมแบบทดสอบ ได้ 10 หน่วยคะแนน       

12.5.12 โครงการบริการวิชาการสำหรับประชาชน หรือ โครงการสร้างสรรค์ระบบ

หรือกิจกรรมการให้บริการ โครงการละ  5  หน่วยคะแนน (รวมกันไม่เกิน 5  คน)

12.5.13 สร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน  หรือคู่มือการปฏิบัติงาน (Clinical

nursing practice guideline) คนละ  2  หน่วยคะแนน  ต่อ  1  เรื่อง

12.5.14 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ประชาชน

(Nursing -and health education provider) ที่ไม่ใช่งานประจำ  ครั้งละ  2  หน่วยคะแนน

                                     12.5.15 นวัตกรรมการบริการพยาบาลและสุขภาพ (Innovation for nursing and health)

                                                  ผู้ผลิตหลักคิดเป็นเรื่อง / ชิ้นละ 10 หน่วยคะแนน

                                                  ผู้ผลิตรองคิดเป็นเรื่อง / ชิ้นละ    5 หน่วยคะแนน  (รวมกันไม่เกิน 5 คน)

                            12.6 กิจกรรมอื่น ๆ ตาม 11.2.16 สภาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

 12.7 การศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้น ตามข้อ

11.3 ให้คิดหน่วยคะแนน ดังนี้

                                      12.7.1 การศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นไม่เกิน 4  สัปดาห์ให้คิดหน่วย

คะแนนในโครงการการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 1 ชั่วโมงเท่ากับ1 หน่วยคะแนน

                                        12.7.2 การศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็น15 หน่วยคะแนน

 ข้อ 13 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการ-พยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต

จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้เพียงครั้งเดียว

                ข้อ 14  ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

                              สถาบันหลัก และสถาบันสมทบจะต้องยื่นคำขอรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่อศูนย์ ก่อนดำเนินการตามแบบ ศ.น.พย.3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

14.1   โครงการประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนาทางวิชาการ ต้องเสนอ

หลักฐานต่อศูนย์ ก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

14.1.1  ชื่อหัวหน้าและผู้ดำเนินการโครงการประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ

หรือสัมมนาทางวิชาการ

14.1.2  หลักการและเหตุผล

14.1.3  วัตถุประสงค์

14.1.4  วิธีการดำเนินการประชุม

14.1.5  วิทยากร หรือผู้สอน

14.1.6  ตารางระยะเวลาการประชุม หรือสัมมนา

14.1.7  ผู้เข้าร่วมการประชุม หรือสัมมนา และจำนวน

14.1.8  งบประมาณ

14.1.9  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

14.1.10   เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

14.2 โครงการการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาต่างๆ และ

อนุสาขาให้เสนอหลักฐานก่อนการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 60 วัน ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

                                             14.2.1 ชื่อหลักสูตร

                                            14.2.2 ชื่อประกาศนียบัตร

                                              14.2.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                                             14.2.4 หลักการและเหตุผล

                                              14.2.5 วัตถุประสงค์ทั่วไป

                                              14.2.6 วัตถุประสงค์เฉพาะ

                                              14.2.7 องค์ประกอบของหลักสูตร

                                              14.2.8  ระยะเวลาการอบรม

                                              14.2.9  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                                              14.2.10 การประเมินผลตลอดหลักสูตร

                                              14.2.11 เกณฑ์การประเมิน

                                              14.2.12 สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

                                              14.2.13 ชื่อรายวิชาย่อย และจำนวนหน่วยกิต (ทุกรายวิชา)

(1)   ลักษณะวิชา

(2)   วัตถุประสงค์ทั่วไป

(3)   วัตถุประสงค์เฉพาะ

(4)   การจัดการเรียนการสอน

(5)   การประเมินผล

(6)   สังเขปหัวข้อรายวิชาย่อยในสาขานั้น

14.2.14  การบริหารจัดการหลักสูตร

(1)<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif; FONT-

เวลาทำการ :
ที่อยู่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 0-2951-0145
แฟกซ์ :
E-mail :
Web site : http://www.ccne.or.th
แผนที่ : แผนที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 8224


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย