This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Chulabhorn Hospital


กลุ่ม : โรงพยาบาล

ประเภท : โรงพยาบาล

ประเภทย่อย : โรงพยาบาล

รายละเอียด :

     โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อกำเนิด ขึ้นจากพระปณิธานแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่จะก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้นเพื่อช่วยประเทศ ชาติพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถให้การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านนี้ 

     นอกจากทรงสอนนักศึกษาแพทย์ และพยาบาลด้านความรู้พื้นฐานของการเกิดมะเร็งในฐานะศาสตราจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลแล้ว ยังได้ทรงวางรากฐานของการดำเนิน การวิจัยโรคมะเร็งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงรับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง ซึ่งดำเนินการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ่าเซลล์มะเร็งป้องกันการเกิดมะเร็ง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของยีนส์ที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือยีนส์ที่ระงับการเกิดมะเร็งในโรคมะเร็ง ซึ่งพบบ่อยในประชากรไทย นอกจากนี้ ยังทรงวางนโยบายให้มีการจัดโครงการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งครบวงจร โดยทรงเริ่มจัดตั้ง “คลังชีววัตถุโรคมะเร็’ง” (Tumor Bank)

สำหรับมะเร็งชนิดที่พบมากในประชากรไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่า ในอนาคตชิ้นเนื้อเหล่านี้ บางชนิดจะหาได้ยาก และการตัดชิ้นเนื้อมะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้านศัลยกรรม จะลดน้อยลง คลังชีววัตถุโรคมะเร็งนี้ ย่อมจะมีค่าต่อการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุล นำไปสู่วิธีการรักษาในแนวใหม่ ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากนักวิจัยจากบรรดาสถาบันต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้เป็นอย่างดี ถึงขั้นสมควรพัฒนาไปยังระยะที่สอง คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง และดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ซึ่งนำการวิจัยทางคลินิกมารองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และบำบัดโรคมะเร็ง ร่วมกับฐานการวิจัยทางชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ให้ได้วิธีการรักษาที่ได้ผลมากขึ้น จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่แพทย์ทั่วประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

    ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายของศูนย์ฯ ยังสอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 โดยจะผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งที่เหมาะสมกับสังคมไทย สู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และทันเวลาที่จะรองรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศในอนาคต

   ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช 2547 ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2546

เวลาทำการ :
ที่อยู่ : 54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทร : 0-2576-6000
แฟกซ์ :
E-mail :
Web site : http://www.cccthai.org
แผนที่ : แผนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 24316


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย